ภาพกิจกรรม ...

ภาพกิจกรรม

การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ Thailand Medical Hub ขยายระยะเวลาส่งผลงานถึงวันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563

กิจกรรม

การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ Thailand Medical Hub ขยายระยะเวลาส่งผลงานถึงวันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563

วันที่จัดกิจกรรม

1 ม.ค. 2563 ถึง 31 ม.ค. 2563

คณะกรรมการอำนวยการเพื่อพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (นโยบาย Medical Hub) ขยายระยะเวลาส่งผลงานการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) ถึงวันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563เพื่อเพิ่มโอกาสให้เยาวชน และประชาชนไทยได้แสดงความสามารถในการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ตราสัญลักษณ์ ที่จะแสดงภาพลักษณ์ของประเทศ ในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมด้านสุขภาพที่ประเทศจะจัดขึ้น และสร้างความมั่นใจให้แก่ชาวต่างชาติผู้รับบริการในสถานพยาบาล/สถานประกอบการสุขภาพของไทย โดยมีรางวัลชนะเลิศ 30,000 บาท และรางวัลชมเชย จำนวน 3 รางวัล รางวัลละ 3,000 บาท

นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนไทย สามารถส่งผลงานออกแบบตราสัญลักษณ์ Thailand Medical Hub พร้อมข้อความ Healthcare Capital of the World (ประเทศไทยเป็นเมืองหลวงของโลกด้านการการดูแลสุขภาพ) โดยสื่อสารถึงความเป็นผู้นำในการดูแลสุขภาพ ที่มีคุณภาพ และมาตรฐานระดับโลก สะท้อนภูมิปัญญาและเอกลักษณ์ไทย มีความน่าเชื่อถือ ร่วมสมัย และเป็นสากล

ผู้สนใจเข้าประกวดสามารถลงทะเบียนและส่งผลงานเข้าประกวด หรือศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ https://www.thailandmedicalhub.net/ratings


ภาพกิจกรรมอื่นๆ