ภาพกิจกรรม ...

ภาพกิจกรรม

ประกาศแจ้งการยกเลิกสถานกักกันในโรงพยาบาลทางเลือก (Alternative Hospital Quarantine) และสถานกักกันในกิจการกอล์ฟ (Golf Quarantine)

กิจกรรม

ประกาศแจ้งการยกเลิกสถานกักกันในโรงพยาบาลทางเลือก (Alternative Hospital Quarantine) และสถานกักกันในกิจการกอล์ฟ (Golf Quarantine)

วันที่จัดกิจกรรม

30 พ.ค. 2565 ถึง 30 ก.ย. 2565

ภาพกิจกรรมอื่นๆ