ภาพกิจกรรม ...

ภาพกิจกรรม

ขอเรียนเชิญเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ร่วมทำแบบสอบถามความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการให้บริการของสำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

กิจกรรม

ขอเรียนเชิญเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ร่วมทำแบบสอบถามความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการให้บริการของสำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่จัดกิจกรรม

1 ก.พ. 2567 ถึง 29 ก.พ. 2567

ภาพกิจกรรมอื่นๆ