ดูข้อมูลสถิติ ...

ดูข้อมูลสถิติ

อัพเดต 2560

สถิติจำนวนผู้รับบริการด้านระบบบริการสุขภาพ

ดูข้อมูลสถิติ
อัพเดต 2560

สถิติความสำเร็จของการเข้าใช้ประโยชน์จากศูนย์บริการข้อมูลด้านระบบบริการสุขภาพ

ดูข้อมูลสถิติ
อัพเดต 2560

สถิติรายได้จากระบบบริการสุขภาพและผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพตามมาตรฐานนานาชาติ

ดูข้อมูลสถิติ
อัพเดต 2560

สถิติความก้าวหน้าการบริหารจัดการของไทย เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำด้านระบบบริการสุขภาพ ตามนโยบาย Medical Hub

ดูข้อมูลสถิติ
อัพเดต 2560

สถิติสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

ดูข้อมูลสถิติ
อัพเดต 2560

สถิติอื่นๆ

ดูข้อมูลสถิติ