กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ...

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ประกาศ / ระเบียบ / คำสั่ง

pdf

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการ ตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 [TH]

pdf

กำหนดมาตรฐานด้านสถานที่ ความปลอดภัย และการให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพประเภทกิจการสปา และกิจการนวดเพื่อสุขภาพ หรือ เพื่อเสริมความงาม พ.ศ. 2561 [TH]

pdf

การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 [TH]

pdf

ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง แบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 [TH]

pdf

ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้ชื่อสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ [TH]

pdf

สถานประกอบการต้องมีผู้ดำเนินการ [TH]

pdf

การกำหนดค่าธรรมเนียม [TH]

pdf

ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สรข. ๓/๒๕๕๒ เรื่อง นโยบายและมาตรการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางระบบสารสนเทศในการประกอบธุรกิจของผู้ให้บริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ [TH]

pdf

ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง แนวทางการจัดทำแนวนโยบาย (Certificate Policy) และแนวปฏิบัติ (Certification Practice Statement) ของผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Certification Authority) พ.ศ. 2552 [TH]

pdf

ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2553 [TH]

pdf

ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทำหรือแปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2553 [TH]

pdf

ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2553 [TH]

pdf

แก้คำผิด ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2553 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป [TH]

pdf

ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาลงโทษปรับทางปกครองสำหรับผู้ประกอบธุรกิจให้บริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2554 [TH]

pdf

ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การรับรองสิ่งพิมพ์ออก พ.ศ. 2555 [TH]

pdf

ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง หน่วยงานรับรองสิ่งพิมพ์ออก พ.ศ. 2555 [TH]

pdf

ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ด้านสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 [TH]

pdf

ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง มาตรฐานกลางข้อความการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (National Payment Message Standard : NPMS) [TH]

pdf

ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจบริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2559 [TH]

pdf

ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. 3/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ [TH]

pdf

ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชำระเงินทางเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 [TH]

pdf

ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. 13/2559 เรื่อง นโยบายและมาตรการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางระบบสารสนเทศ ในการประกอบธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ [TH]

pdf

ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. 13/2559 เรื่อง นโยบายและมาตรการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางระบบสารสนเทศในการประกอบธุรกิจบริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ [TH]

pdf

ประกาศกระทรวง การอนุญาตประกอบกิจการสถาน [TH]

pdf

ประกาศกระทรวง การอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการ [TH]

กฎกระทรวง

pdf

กฎกระทรวง กำหนดบริการอื่นในกิจการสปา พ.ศ. 2560 [TH]

พระราชบัญญัติ

pdf

พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 2544 [www.etcommission.go.th : TH]

pdf

บทเฉพาะกาล พระราชบัญญัติสปา [TH]

pdf

พระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมทุนในกิจการภาครัฐ พ.ศ.2556 [TH]

pdf

พระราชบัญญัติการสาธารณสุขฉบับที่ 2 2550 [TH]

pdf

พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 2559 [TH]

pdf

พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. 2535 [TH]

pdf

พระราชบัญญัติอำนวยความสะดวก [TH]

pdf

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 [TH]

pdf

พระราชบัญญัติสถานพยาบาล รัฐ-เอกชน มาตรา 5 พ.ศ.2559 [TH]

พราราชกฤษฎีกา

pdf

พระราชกฤษฎีกา กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ. 2549 [TH]

pdf

พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2551 [TH]

pdf

พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ พ.ศ.2559 [TH]

เอกสารอื่นๆ

pdf

บรรยาย พรระราชบัญญัติอำนวยความสะดวก [PPT : TH]

คู่มือกฎหมาย

pdf

กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง [TH]