"โครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ Thailand Medical Hub"


แนวคิด

นโยบายพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์สำคัญที่จะช่วยสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศ คณะกรรมการอำนวยการเพื่อพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (นโยบาย Medical Hub) จึงให้มีการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชน และประชาชนไทยได้แสดงความสามารถในการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ นำเสนอสู่สาธารณะ และ ผ่านการคัดกรองจากผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะและการออกแบบ จนได้ตราสัญลักษณ์ที่สวยงามและสามารถใช้ได้จริงเป็นภาพลักษณ์ของประเทศ สร้างความมั่นใจให้แก่ชาวต่างชาติผู้รับบริการในสถานพยาบาล/สถานประกอบการ ให้ประชาชนไทยได้มีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของ และใช้เป็นตราสัญลักษณ์ในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมที่ประเทศจะจัดขึ้นในอนาคต

กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนไทย โดยสามารถส่งผลงานได้ไม่จำกัดจำนวน และสามารถสมัครได้ทั้งแบบเดี่ยว หรือแบบทีมไม่เกิน 3 คน แต่สามารถรับรางวัลสูงสุดได้เพียงรางวัลเดียวเท่านั้น

โจทย์การประกวด

1. ให้ผู้เข้าประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ Thailand Medical Hub พร้อมข้อความ Healthcare Capital of the World (ประเทศไทยเป็นเมืองหลวงของโลกด้านการการดูแลสุขภาพ) โดยสื่อสารถึงความเป็นผู้นำในการดูแลสุขภาพ ที่มีคุณภาพ และมาตรฐานระดับโลก สะท้อนภูมิปัญญาและเอกลักษณ์ไทย มีความน่าเชื่อถือ ร่วมสมัย และเป็นสากล

2. ให้ผู้เข้าประกวดส่งผลงานออกแบบตราสัญลักษณ์ เป็นตราสัญลักษณ์แบบ Combination mark ซึ่งมีองค์ประกอบ ดังนี้

       1) ภาพสัญลักษณ์ (Symbol)

       2) ตัวอักษรข้อความ “Thailand Medical Hub”

       3) ตัวอักษรข้อความ “Healthcare Capital of the World”

3. ตราสัญลักษณ์ที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่ลอกเลียนแบบมาจากที่ใด โดยสามารถศึกษารายละเอียดได้จากเว็บไซต์ https://www.ipthailand.go.th/th/about/คู่มือการปฏิบัติงาน/category/เครื่องหมายการค้า-3.html

4. การใช้ภาพและแบบอักษรต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาพร้อมแนบเอกสารการได้รับอนุญาต และหน่วยงานผู้จัดประกวดต้องสามารถใช้งานลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาที่ขออนุญาตได้

เกณฑ์การตัดสิน

1. สื่อสารถึงความเป็นผู้นำในการดูแลสุขภาพ ที่มีคุณภาพ และมาตรฐานระดับโลก สะท้อนภูมิปัญญาและเอกลักษณ์ไทย มีความน่าเชื่อถือ ร่วมสมัย และเป็นสากล

2. มีความคิดสร้างสรรค์

3. มีความสวยงามตามหลักการออกแบบ

4. มีความเหมาะสมในการนำไปใช้งาน

รางวัล

รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 30,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลชมเชย จำนวน 3 รางวัล รางวัลละ 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

รายละเอียดกิจกรรม

1. ผู้เข้าประกวดลงทะเบียน และส่งผลงานเข้าประกวดภายในวันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563 และจะประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก 4 ผลงาน ในวันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ทางเว็ปไซต์ www.thailandmedicalhub.net

2. ผู้เข้าประกวดที่ผ่านการคัดเลือกต้องเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (workshop) จำนวน 2 วัน ณ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เพื่อนำเสนอผลงานการออกแบบต่อคณะกรรมการตัดสิน วันแรก วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้เข้าประกวดจะต้องนำเสนอผลงานเดียวกับที่ส่งทางเว็บไซต์ โดยมีเวลาให้นำเสนอผลงานละ 30 นาที ต่อคณะกรรมการตัดสิน เพื่อนำข้อแนะนำของคณะกรรมการฯ ไปปรับปรุงแบบ วันที่สอง วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้เข้าประกวดนำเสนอผลงานที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว เพื่อให้คณะกรรมการฯ ตัดสินร่วมกันคัดเลือกผลงานชนะเลิศ

3. ผลงานที่ได้รับรางวัลจะต้องผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติการเป็นเครื่องหมายการค้าจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา

4. ตราสัญลักษณ์ที่ได้รับรางวัลจะถูกนำเสนอต่อประธานคณะกรรมการอำนวยการเพื่อพัฒนาประเทศไทย เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) รองนายกรัฐมนตรี อนุทิน ชาญวีรกูล ผู้เข้าประกวดที่ได้รับรางวัลต้องเข้ารับรางวัล และร่วมกิจกรรมแถลงข่าว (รายละเอียดรอประกาศทางเว็ปไซต์)

การส่งผลงาน

1. ผลงานที่อัพโหลดเป็นไฟล์ดิจิทัล ขนาดไม่เกิน 3 เมกะไบต์

2. ให้มีรายละเอียดของผลงาน ดังนี้

        1) ที่มาของความคิด (Main idea/ Concept) โดยสังเขป

        2) Story / Theme

        3) รายละเอียดการใช้ภาพสัญลักษณ์ การใช้สี รูปแบบตัวอักษร รหัสสีที่ใช้

        4) ตราสัญลักษณ์แบบสีเดียว (ขาว-ดำ/One Color)

        5) ตราสัญลักษณ์แบบสี (Full Color)

        6) รูปแบบการนำตราสัญลักษณ์ไปใช้เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการใช้งาน ได้แก่ - การติดตั้งบนอาคารให้มองเห็นได้ง่ายจากระยะไกล - การติดตั้งภายในอาคาร - การใช้ในสื่อต่าง ๆ เช่น บนจอโทรทัศน์ หรือ บนเว็ปไซต์ - ของใช้ต่างๆ เช่น กระดาษจดหมาย ซองจดหมาย ปากกา นามบัตร ร่ม กระเป๋า

3. ลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาในผลงานการออกแบบตราสัญลักษณ์ตกเป็นลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาของคณะกรรมการอำนวยการเพื่อพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ

4. หากผลงานได้รับการคัดเลือกหรือได้รับรางวัล ผู้ส่งผลงานยินดีมาทำสัญญาโอนลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาในผลงานภายใน 30 วัน (พร้อมลงลายมือชื่อของผู้ส่งผลงาน)

* รองรับไฟล์สกุล .jpg, .jpeg, .png