คำถามที่พบบ่อย ...

คำถามที่พบบ่อย

กรมสนับสนุนบริการบริการสุขภาพ เป็นองค์กรหลักคุ้มครองผู้บริโภค และส่งเสริมผู้ประกอบการด้านบริการสุขภาพเพื่อประชาชนมีสุขภาพดี ชุมชนมีศักยภาพในการพึ่งพาตนเอง

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ คลอดคู่มือสำหรับประชาชน 3 ฉบับ ในการขอใบอนุญาตโรงพยาบาล/คลินิก/การประกอบโรคศิลปะ ส่งต่อทั้งส่วนกลางและภูมิภาค ป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ สร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนว่าจะได้รับบริการที่รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม จากส่วนราชการ

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลด ได้ที่เว็บไซต์ สพรศ. (http://mrd-hss.moph.go.th) โดยคลิ๊กที่เครื่องหมาย “คู่มือประชาชน” ซึ่งอยู่ด้านล่างของเว็บไซต์ฯ ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดคู่มือสำหรับประชาชนฯ ทั้งงานโรงพยาบาลเอกชน งานคลินิก และงานการประกอบโรคศิลปะ รวมถึงงานคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันทางการแพทย์ ทั้งนี้ หากมีข้อคำถามสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สพรศ. กรม สบส. หมายเลขโทรศัพท์ 02 193 7000 ต่อ 18405 ในวันและเวลาราชการ

** ผู้ที่ประสงค์จะประกอบอาชีพเป็นพนักงานนวดในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ต้องขึ้นทะเบียนเป็น "ผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ" #โดยต้องจบหลักสูตรที่กรมสบส.ให้การรับรองแล้วเท่านั้น #จึงจะขอขึ้นทะเบียนได้
** ส่วนกลาง ขึ้นทะเบียนที่ ศูนย์บริการธุรกิจสุขภาพ ชั้น 1 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จ.นนทบุรี
** ส่วนภูมิภาค ขึ้นทะเบียนที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด ในวันและเวลาราชการ #ใกล้หรือสะดวกที่ใดไปขึ้นทะเบียนที่นั่น (เฉพาะกรณีผู้ให้บริการฯ)
** ตรวจสอบหลักสูตรด้านการบริการเพื่อสุขภาพ (สำหรับผู้ที่จะประกอบอาชีพนวด) ที่กรมสบส.ให้การรับรองได้ที่เว็บไซต์กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ(www.thaispa.go.th) คลิกที่หัวข้อ “ #ประกาศการรับรองหลักสูตร”
** เอกสารในการขอขึ้นทะเบียน อ่านเพิ่มเติมตามลิ้งค์ที่แนบค่ะ
** หากมีข้อสงสัยเรื่องการขึ้นทะเบียน ท่านสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 02 193 7000 ต่อ 18433 , 18226
** กรณียื่นคำขอขึ้นทะเบียนแล้ว และต้องการทราบผลการขึ้นทะเบียน สอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 193 7000 ต่อ 18433 ขอบคุณค่ะ

หากท่านต้องการติดต่อ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

สามารถตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์ ได้ตามลิ้งค์นี้ >>> 

http://203.157.7.46/display_news.jsp?id=N00000002647