Survey ...

Survey

Satisfaction and satisfaction questionnaire of service receiver Department of Health Service Support Ministry of Public Health

Purpose: The Department of Health Services has conducted this survey with the objective to inquire and evaluate the satisfaction and dissatisfaction of service recipients with regard to the implementation of the procedures. Department of Health Service Support The result is to improve the quality of operations and respond to the service recipients. Explanation: Please tick. And fill in the blanks that match your information and preferences. The data will be used to improve the service procedures of the Department of Health Services in the future. The survey is divided into 3 parts.
Date

Part 1 Demographic information

Gender *
Male
Female
Age *
Less than or equal to 15 years
16-20 years
21-25 years
26-30 years
31-35 years
36-40 years
41-45 years
46-50 years
More than 50 years
Graduate *
Primary School
Junior High School
Senior High School/Vocational Certificate
College Certificate/High Vocational Certificate
Bachelor’s degree
Master’s degree Up
Other (Please Specify)
Occupation *
Government Officer
State Enterprise Employee
Company Employee
Private Business
Merchant
Employee
Student
Retired/Unemployed
Other (Please Specify)

Part 2 Service satisfaction in various fields (Service Specific Question)

2.1 ท่านมีความพึงพอใจต่อบริการในด้านต่างๆ เหล่านี้อย่างไรบ้าง

5 = พอใจมากที่สุด 4 = พอใจมาก 3 = ปานกลาง 2 = ไม่พอใจ 1 = ไม่พอใจเลย 0 = ไม่แสดงความคิดเห็น
โปรดติ๊กเลือกในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด

Rating
5 4 3 2 1 0
1. ความพึงพอใจต่อกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ
1.1 ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อนและมีความคล่องตัว
1.2 ความสะดวก รวดเร็วของการให้บริการ
1.3 ให้บริการด้วยความครบถ้วน ถูกต้อง
1.4 น้ำเสียง ความชัดเจนในการอธิบาย แนะนำขั้นตอนในการให้บริการ
1.5 มีการติดประกาศหรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการ เช่น ประกาศขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการที่ชัดเจน
1.6 ความเสมอภาคในการให้บริการ เช่น ใครมาก่อนได้ก่อน การให้บริการตามลำดับคิว
1.7 ระยะเวลารอคอยในการรับบริการ
2. ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ
2.1 ความสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใสกิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ หรือการพูดจาด้วยถ้อยคำและน้ำเสียงสุภาพ
2.2 ความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และความพร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่
2.3 เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น สามารถตอบคำถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้คำแนะนำ ช่วยแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง น่าเชื่อถือ
2.4 ความมีน้ำใจ มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
2.5 ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่ขอสิ่งตอบแทน ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบ ฯลฯ
3. ความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวก
3.1 มีช่องทางเลือกใช้บริการได้หลายรูปแบบ เช่นทางโทรศัพท์/โทรสาร e-mail ไปรษณีย์ แฟกซ์ เป็นต้น
3.2 มีความสะดวกในการเข้าถึงการใช้บริการ เช่น Website, Facebook, Twitter, Skype, Line
3.3 “ความเพียงพอ” ของอุปกรณ์/เครื่องมือในการให้บริการ เช่น คู่สาย
3.4 การเปิดรับฟังข้อความคิดเห็นต่อการให้บริการ เช่น กล่องรับความเห็น, email
3.5 ความสะอาดของสถานที่ให้บริการโดยรวม (บริเวณ Counter)
3.6 “ความเพียงพอ” ของจุดในการให้บริการ (เช่นมีมากกว่า ๑ ช่องทาง)
3.7 ป้าย ข้อความบอกจุดบริการ/ป้ายประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจน และเข้าใจง่าย
4. ความพึงพอใจต่อผลของการให้บริการ
4.1 ได้รับบริการที่ตรงตามความต้องการ
4.2 ได้รับบริการที่คุ้มค่า คุ้มประโยชน์
4.3 ความพึงพอใจโดยภาพที่ได้รับจากผลการบริการของหน่วยงาน

2.2 จุดเด่นของการให้บริการของหน่วยงาน

1
2
3
4

2.3 จุดที่ควรปรับปรุง

1
2
3
4

2.4 ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงาน

1
2
3
4

Part 3 Confidence in service quality (Center Question)

3.1 ท่านมีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของส่วนราชการนี้อย่างไรบ้าง

5 = พอใจมากที่สุด 4 = พอใจมาก 3 = ปานกลาง 2 = ไม่พอใจ 1 = ไม่พอใจเลย 0 = ไม่แสดงความคิดเห็น
โปรดติ๊กเลือกในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด

Rating
5 4 3 2 1 0
1. หลักนิติธรรม
1.1 ท่านรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการต่างๆของงาน Call Center
1.2 การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่มีความเป็นธรรม-ไม่เลือกปฏิบัติ (ให้บริการตามลำดับ ก่อน-หลัง) ไม่ให้บริการเป็นพิเศษกับคนคุ้นเคย
1.3 มีการกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของการให้บริการ
2. หลักคุณธรรม
2.1 เจ้าหน้าที่มีการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ไม่ทุจริต ไม่เรียกรับเงิน ไม่รับสินบน
2.2 เจ้าหน้าที่มีความประพฤติเหมาะสม น่านับถือ
2.3 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก