แบบสอบถาม ...

แบบสอบถาม

แบบสอบถามความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

วัตถุประสงค์ : กรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้จัดทำแบบสำรวจนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสอบถามและประเมินความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการดำเนินงานในกระบวนงานต่างๆ ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เพื่อนำผลที่ได้ไปพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานให้มีคุณภาพและตอบสนองต่อผู้รับบริการอย่างต่อเนื่อง คำชี้แจง : โปรดติ๊กเลือก และเติมข้อความลงในช่องว่างที่ตรงกับข้อมูลและความพึงใจของท่าน ซึ่งข้อมูลจะนำไปใช้ในการปรับปรุงกระบวนงานบริการของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพในโอกาสต่อไป โดยแบบสำรวจแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
วันที่

ส่วนที่ 1 ข้อมูลประชากรศาสตร์

เพศ *
ชาย
หญิง
อายุ *
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 15 ปี
16-20 ปี
21-25 ปี
26-30 ปี
31-35 ปี
36-40 ปี
41-45 ปี
46-50 ปี
มากกว่า 50 ปี
ระดับการศึกษาสูงสุด *
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
อนุปริญญา/ปวส.
ปริญญาตรี
ปริญญาโทขึ้นไป
อื่นๆ โปรดระบุ
ประกอบอาชีพ *
ข้าราชการ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริษัท
ธุรกิจส่วนตัว
ค้าขาย
รับจ้าง/ลูกจ้าง
นิสิต/นักศึกษา
เกษียณ/ว่างงาน
อื่นๆ โปรดระบุ

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจในการได้รับบริการจาก กรม สบส.

แบบสำรวจความพึงพอใจ ในการได้รับบริการ จากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

2.1 ท่านมีความพึงพอใจต่อบริการในด้านต่างๆ เหล่านี้อย่างไรบ้าง

5 = พอใจมากที่สุด 4 = พอใจมาก 3 = ปานกลาง 2 = ไม่พอใจ 1 = ไม่พอใจเลย 0 = ไม่แสดงความคิดเห็น
โปรดติ๊กเลือกในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด

ระดับความคิดเห็น
5 4 3 2 1 0
1. ความพึงพอใจต่อกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ
1.1 ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อนและมีความคล่องตัว
1.2 ความสะดวก รวดเร็วของการให้บริการ
1.3 ให้บริการด้วยความครบถ้วน ถูกต้อง
1.4 น้ำเสียง ความชัดเจนในการอธิบาย แนะนำขั้นตอนในการให้บริการ
1.5 มีการติดประกาศหรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการ เช่น ประกาศขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการที่ชัดเจน
1.6 ความเสมอภาคในการให้บริการ เช่น ใครมาก่อนได้ก่อน การให้บริการตามลำดับคิว
1.7 ระยะเวลารอคอยในการรับบริการ
2. ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ
2.1 ความสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใสกิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ หรือการพูดจาด้วยถ้อยคำและน้ำเสียงสุภาพ
2.2 ความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และความพร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่
2.3 เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น สามารถตอบคำถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้คำแนะนำ ช่วยแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง น่าเชื่อถือ
2.4 ความมีน้ำใจ มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
2.5 ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่ขอสิ่งตอบแทน ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบ ฯลฯ
3. ความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวก
3.1 มีช่องทางเลือกใช้บริการได้หลายรูปแบบ เช่นทางโทรศัพท์/โทรสาร e-mail ไปรษณีย์ แฟกซ์ เป็นต้น
3.2 มีความสะดวกในการเข้าถึงการใช้บริการ เช่น Website, Facebook, Twitter, Skype, Line
3.3 “ความเพียงพอ” ของอุปกรณ์/เครื่องมือในการให้บริการ เช่น คู่สาย
3.4 การเปิดรับฟังข้อความคิดเห็นต่อการให้บริการ เช่น กล่องรับความเห็น, email
3.5 ความสะอาดของสถานที่ให้บริการโดยรวม (บริเวณ Counter)
3.6 “ความเพียงพอ” ของจุดในการให้บริการ (เช่นมีมากกว่า ๑ ช่องทาง)
3.7 ป้าย ข้อความบอกจุดบริการ/ป้ายประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจน และเข้าใจง่าย
4. ความพึงพอใจต่อผลของการให้บริการ
4.1 ได้รับบริการที่ตรงตามความต้องการ
4.2 ได้รับบริการที่คุ้มค่า คุ้มประโยชน์
4.3 ความพึงพอใจโดยภาพที่ได้รับจากผลการบริการของหน่วยงาน

2.2 จุดเด่นของการให้บริการของหน่วยงาน

1
2
3
4

2.3 จุดที่ควรปรับปรุง

1
2
3
4

2.4 ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงาน

1
2
3
4

ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจเกี่ยวกับการแก้ปัญหา ผลการรับเรื่องร้องเรียนด้านระบบบริการสุขภาพ

ความพึงพอใจเกี่ยวกับการแก้ปัญหา ผลการรับเรื่องร้องเรียนด้านระบบบริการสุขภาพ

3.1 ท่านมีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของส่วนราชการนี้อย่างไรบ้าง

5 = พอใจมากที่สุด 4 = พอใจมาก 3 = ปานกลาง 2 = ไม่พอใจ 1 = ไม่พอใจเลย 0 = ไม่แสดงความคิดเห็น
โปรดติ๊กเลือกในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด

ระดับความคิดเห็น
5 4 3 2 1 0
1. หลักนิติธรรม
1.1 ท่านรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการต่างๆของงาน Call Center
1.2 การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่มีความเป็นธรรม-ไม่เลือกปฏิบัติ (ให้บริการตามลำดับ ก่อน-หลัง) ไม่ให้บริการเป็นพิเศษกับคนคุ้นเคย
1.3 มีการกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของการให้บริการ
2. หลักคุณธรรม
2.1 เจ้าหน้าที่มีการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ไม่ทุจริต ไม่เรียกรับเงิน ไม่รับสินบน
2.2 เจ้าหน้าที่มีความประพฤติเหมาะสม น่านับถือ
2.3 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก