ข่าวสาร ...

ข่าวสาร

ปรึกษาหารือ เรื่องแนวทางปฏิบัติ การอนุญาตคนต่างด้าวที่ได้รับการตรวจลงตรา ประเภทคนอยู่ชั่วคราว Non-Immigrant Visa รหัส O-A

ข่าวสาร

ปรึกษาหารือ เรื่องแนวทางปฏิบัติ การอนุญาตคนต่างด้าวที่ได้รับการตรวจลงตรา ประเภทคนอยู่ชั่วคราว Non-Immigrant Visa รหัส O-A

วันที่โพส

29 พฤศจิกายน 2562

ข่าวสารอื่นๆ