ข่าวสาร ...

ข่าวสาร

จัดประชุม เชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสุขภาพ (Health for wealth) เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมเวลเนส ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 1

ข่าวสาร

จัดประชุม เชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสุขภาพ (Health for wealth) เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมเวลเนส ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 1

วันที่โพส

3 สิงหาคม 2566

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2566 กลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 จัดประชุม

เชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสุขภาพ (Health for wealth) เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมเวลเนส ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 1

ประจำปีงบประมาณ 2566 ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะทำงานส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการท่องเที่ยว

เชิงสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่ และผู้แทนจากสำนักงนสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย เพื่อบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงาน

ภาครัฐ ภาคเอกชน เครือข่ายผู้ประกอบการด้านบริการสุขภาพในพื้นที่ และส่งเสริม พัฒนา เพิ่มขีดความสามารถของ

เศรษฐกิจสุขภาพระดับฐานราก สนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจ และยกระดับศักยภาพในการแข่งขันด้านบริการสุขภาพและ

กลุ่มกิจการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการแพทย์ ในเขตสุขภาพที่ 1

โดยได้รับเกียรติจาก ดร.กันยารัตน์ กุยสุวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นประธานเปิดการประชุม กล่าวรายงานโดย นายวีระศักดิ์ โสมโยธี รองผู้อำนวยการ

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 (ด้านวิชาการ) ณ ห้องประชุมดอยสุเทพ ชั้น 2 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1


ข่าวสารอื่นๆ