ข่าวสาร ...

ข่าวสาร

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ Retreat แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2560 - 2569)

ข่าวสาร

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ Retreat แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2560 - 2569)

วันที่โพส

20 มีนาคม 2566

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566 สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร นำโดย นายแพทย์อัครพล คุรุศาสตรา ผู้ช่วยอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวต้อนรับผู้แทนจากสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กรมการท่องเที่ยว และสถาบันกัญชาทางการแพทย์ และคณะผู้เข้าร่วมประชุมฯ ณ โรงแรม เอ -วัน เดอะรอยัลครูส พัทยา จังหวัดชลบุรี และประชุมกลุ่มย่อยเพื่อทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) (พ.ศ.2560 - 2569) มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ เพื่อยกร่างเสนอต่อการพิจารณาของ ครม. ต่อไป


ข่าวสารอื่นๆ