ข่าวสาร ...

ข่าวสาร

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ Retreat แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2560 - 2569)

ข่าวสาร

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ Retreat แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2560 - 2569)

วันที่โพส

20 มีนาคม 2566

เมื่อวันที่16 มีนาคม 2566 นายแพทย์สามารถ ถิระศักดิ์ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ Retreat แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2560 - 2569) ผ่านระบบ WebEx Meeting ไปยังคณะผู้เข้าร่วมประชุมฯ ณ โรงแรม เอ -วัน ดอะ รอยัล ครูส พัทยา จังหวัด พร้อมบรรยายพิเศษ “แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) รองรับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13” และให้แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายฯ ผ่านกลไกคณะกรรมการอำนวยการเพื่อพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) โดยให้ทบทวนองค์ประกอบคณะกรรมการอำนวยการและคณะอนุกรรมการเพื่อการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub)และประชุมกลุ่มย่อยเพื่อทบทวนยุทธศาสตร์ฯ และกลยุทธ์ เพื่อยกร่างในการเสนอ ครม. ต่อไป


ข่าวสารอื่นๆ