ข่าวสาร ...

ข่าวสาร

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ Retreat แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2560 - 2569)

ข่าวสาร

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ Retreat แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2560 - 2569)

วันที่โพส

20 มีนาคม 2566

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566 นายแพทย์อัครพล คุรุศาสตรา ผู้ช่วยอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นประธานกล่าวต้อนรับ คณะผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ Retreat แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2560 - 2569) ระหว่างวันที่ 15 - 17 มีนาคม 2566 ณ โรงแรม เอ -วัน ดอะ รอยัล ครูส พัทยา จังหวัดชลบุรี และ บรรยายเรื่อง “ผลผลิตของนโยบาย Medical Hub ในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2560 – 2565)” และประชุมกลุ่มย่อยเพื่อทบทวนโครงสร้าง ภารกิจ และบทบาทหน้าที่ ของสำนักส่งเสริมอุตสาหกรรม และบริการการแพทย์ครบวงจร


ข่าวสารอื่นๆ