ข่าวสาร ...

ข่าวสาร

บริษัท CISW เข้าพบเพื่อหารือแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Wellness Hub)

ข่าวสาร

บริษัท CISW เข้าพบเพื่อหารือแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Wellness Hub)

วันที่โพส

6 มิถุนายน 2565

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 น. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

นำโดย ทันตแพทย์อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ พร้อม

ด้วย นางเสาวภา จงกิตติพงศ์ ผู้อำนวยการกองสุขภาพระหว่างประเทศ ได้ประชุมหารือ

แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Wellness Hub) ร่วมกับคุณ Jacky Ong

กรรมการฝ้ายบริหาร ประธานบริษัท ซีไอเอสดับเบิ้ลยู อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และคณะ

ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 9 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ


ข่าวสารอื่นๆ