ข่าวสาร ...

ข่าวสาร

งานเสวนา หัวข้อ "คุณภาพชีวิตยุคใหม่ ดูแลทุกวัย ยกระดับสวัสดิการ" ในงาน Better Thailand Open Dalogue "ถมมา - ตอบไป เพื่อประเศไทยที่ดีกว่าเดิม" เพื่อประเทศไทย Better

ข่าวสาร

งานเสวนา หัวข้อ "คุณภาพชีวิตยุคใหม่ ดูแลทุกวัย ยกระดับสวัสดิการ" ในงาน Better Thailand Open Dalogue "ถมมา - ตอบไป เพื่อประเศไทยที่ดีกว่าเดิม" เพื่อประเทศไทย Better

วันที่โพส

6 มิถุนายน 2565

เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.0. น. กรมสนับสนุนบูริการสุขภาพ โดยนายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ พร้อมทั้งนางเสาวภา

จงกิตติพงศ์ ผู้อำนวยการกองสุขภาพระหว่างประเทศ และคณะได้เข้าร่วมฟังเสวนา หัวข้อ "คุณภาพชีวิตยุคใหม่ ดูแลทุกวัย ยกระดับสวัสดิการ" ในงาน Better Thailand Open

Dialogue "ถามมา - ตอบไป เพื่อประเทศไทยที่ดีกว่าเดิม" โดยมีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นางสาวตรีนุช เทียนทอง รั ฐมนตรีว่าการ กระทรวงศึกษาธิการ นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ เลขาธิกรสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ ราชการ และผศ.ดร.เอกก็ ภทรธนกุล หัวหน้าภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และ การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้ดำเนินรายการ ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น ๕ สยามพารากอน


ข่าวสารอื่นๆ