ข่าวสาร ...

ข่าวสาร

ประชุมคณะทำงานศึกษาการพัฒนาประเทศไทยสู่ความเป็นเลิศ สู่ศูนย์กลางการบริการรักษาด้านทันตกรรม ระดับสากล หรือ THAILAND DENTAL HUB ของคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาขับเคลื่อนการปฏิรูป ด้านทันตสาธารณสุขไทย ในคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา ครั้งที่ 2/2565

ข่าวสาร

ประชุมคณะทำงานศึกษาการพัฒนาประเทศไทยสู่ความเป็นเลิศ สู่ศูนย์กลางการบริการรักษาด้านทันตกรรม ระดับสากล หรือ THAILAND DENTAL HUB ของคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาขับเคลื่อนการปฏิรูป ด้านทันตสาธารณสุขไทย ในคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา ครั้งที่ 2/2565

วันที่โพส

6 มิถุนายน 2565

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 15.00 น. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยกองสุขภาพระหว่างประเทศ

ได้ประชุมคณะทำงานศึกษาการพัฒนาประเทศไทยสู่ความเป็นเลิศ สู่ศูนย์กลางการบริการรักษาด้านทันตกรรมระดับ

สากล หรือ THAILAND DENTAL HUB ของคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาขับเคลื่อนการปฏิรูปด้านทันต

สาธารณสุขไทย ในคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา ครั้งที่ 2/2565 โดยมี ทันตแพทย์อาคม ประดิษฐสุวรรณ

รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นประธาน พร้อมด้วย ทันตแพทย์หญิงนลินา ต้นตินิรามัย ผู้อำนวยการกอง

สถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ, นางเสาวภา จงกิตติพงศ์ ผู้อำนวยการกองสุขภาพระหว่างประเทศ,

นางสาวภาวิณี สังขบูรณ์ รองผู้อำนวยการกองสุขภาพระหว่างประเทศ ร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทันแพทย์สุชิต

พูลทอง, ทันตแพทย์หญิงสุณี วงศ์คงคาเทพ, ทันตแพทย์พศักดิ์ ต้นตาปกุล, ทันตแพทย์เสริมสกุล วงศ์ถิรพร,

ทันตแพทย์หญิงอภิญญา กุลวีรอารีย์ และพันตรี ธนศักดิ์ ถัมภ์บรรทุ ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 9 อาคารกรมสนับสนุน

บริการสุขภาพ ผ่านระบบ VDEO Conference


ข่าวสารอื่นๆ