ข่าวสาร ...

ข่าวสาร

.ประชุมเตรียมความพร้อมของการนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในการจัดตั้งโรงพยาบาลเฉพาะทางชั้นสูงเพื่อการรักษาโรคมะเร็ง Cobranding กับสถานพยาบาลชั้นนำในต่างประเทศนำร่องอมตะซิตี้ ชลบุรี

ข่าวสาร

.ประชุมเตรียมความพร้อมของการนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในการจัดตั้งโรงพยาบาลเฉพาะทางชั้นสูงเพื่อการรักษาโรคมะเร็ง Cobranding กับสถานพยาบาลชั้นนำในต่างประเทศนำร่องอมตะซิตี้ ชลบุรี

วันที่โพส

6 มิถุนายน 2565

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 - 13.00 น. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยกอง สุขภาพระหว่างประเทศ นำโดย นางเสาวภา จงกิตติ พศ์ ผู้อำนวยกรกองสุขภาพระหว่างประเทศ ประธาน ได้ประชุมเตรียมค วามพร้อมของการนำ เรื่องเข้าสู่ การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในการจัดตั้งโรงพยาบาลเฉพาะทางขั้นสูงเพื่อการรักษาโรคมะเร็ง Cobranding กับสถนพยาบาลชั้นนำในต่งประเทหนำร่องอมตะซิตี้ ขลบุรี ร่มกับ บริษัทอมตะชิตี้ ขลบุรี, ศูนย์ความเป็นเลิศด้านขีววิทยาศาสตร์ (TCELS), สำนักงนลขธิกรคณารมกรนโยบายขตฒนพิเศษภาคตะวันออก (EEC), กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิ ลปะ

และกองกฎหมาย ณ ห้องประชุม Conference ชั้น 4 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และผ่านระบบออนไสน์


ข่าวสารอื่นๆ