ข่าวสาร ...

ข่าวสาร

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำโครงการยกระดับศักยภาพสถาบันการศึกษา และสถานพยาบาลทางการแพทย์นานาชาติเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางสุขภาพ ในภูมิภาคอินโดจีน

ข่าวสาร

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำโครงการยกระดับศักยภาพสถาบันการศึกษา และสถานพยาบาลทางการแพทย์นานาชาติเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางสุขภาพ ในภูมิภาคอินโดจีน

วันที่โพส

6 มิถุนายน 2565

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00-16.30 น. กรมสนับสนุนบริการสุ ขภาพ โดยกองสุขภาพระหว่างประเทศ

นำโดย รองผู้อำนวยการกองสุ ขภาพระหว่างประเทศ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำโครงการยกระดับศักยภาพ

สถาบันการศึกษาและสถานพยาบาลทางการแพทย์ นานาชาติเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางสุขภาพในภูมิภาคอินโดจีน

โดยมีนายแพทย์ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 8 เป็นประธาน ผู้เข้าร่วมประชุม

ประกอบด้วย ผู้แทนสำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 ผู้แทนโรงพยาบาลมะเร็งอุรธานี ผู้แทนสถาบันพระบรมราชชนก

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราช ชนนีอุรธานี ผู้แทนวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดชลบุรี

ผู้แทนศูนย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ 8 อุดรธานี ผู้แทนกองแบบแผน และผู้แทนศูนย์สนับสนุนบริ การสุ ขภาพที่ 8

ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 9 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 


ข่าวสารอื่นๆ