สื่อมัลติมีเดีย ...

สื่อมัลติมีเดีย

วีดีโอและสื่อมัลติมีเดีย

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้จัดทำสื่อมัลติมีเดียต่างๆ มากมาย เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชน ทั้งในรูปแบบของไฟล์เสียง ไฟล์วีดีโอ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้น

หมวดหมู่

YouTube Channel

ติดตาม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) ผ่าน YouTube Channel ได้ทาง https://www.youtube.com/channel/ชื่อ channel

วีดีโอแนะนำ


กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กระทรวงสาธารณสุข เร่งขับเคลื่อนนโยบาย Medical Hub

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กระทรวงสาธารณสุข เร่งขับเคลื่อนนโยบาย Medical Hub


สรุปผลงานรอบ 1 ปีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

via PR HSS, MoPH


กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ผลงานกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ