กระดานสนทนา ...

กระดานสนทนา

ระบบบริการสุขภาพ


การพัฒนาระบบการสื่อสารทีวีออนไลน์เพื่อการเผยแพร่

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาและประเมินคุณภาพของสื่อออนไลน์ ข้อมูลอุปกรณ์ ที่ให้บริการออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ระบบที่พัฒนาขึ้นเป็นการให้บริการในรูปแบบของทีวีออนไลน์ ผลการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญพบว่า ระบบที่พัฒนาขึ้นสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพได้ ทั้งนี้ข้อมูลที่ได้จากการจัดเก็บในระบบ เช่น จำนวนผู้ใช้งาน ความถี่ในการเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ในด้านต่างๆ ช่วงเวลาในการเข้าใช้บริการ สื่อหรือบริการที่เป็นที่นิยมและมีความต้องการมาก เป็นต้น สามารถนำมาต่อยอดสู่การวางแผนกลยุทธ์และนโยบายของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ การจัดสรรงบประมาณในการผลิตสื่อนวัตกรรม เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ และจากการสอบถามผู้ใช้การให้บริการสื่อออนไลน์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ พบว่า มีความพึงพอใจต่อระบบที่พัฒนาขึ้นในระดับมาก โดยผู้ใช้มีความพึงพอใจมากที่สุด ในส่วนของภาพนิ่งประกอบ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.66 เนื่องจากมีความชัดเจนของภาพและขนาดของภาพที่ใช้มีความเหมาะสม มีสีสวยงาม สื่อความหมายได้ดี และมีความสอดคล้องกับเนื้อหา

คำสำคัญ : การให้บริการสื่อออนไลน์ / ทีวีออนไลน์ / กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Research Title Development of Online Television Communication System for Broadcasting Department of Health Service Support
Candidate Mr. Noppadol Tiangkamol
Date. 7 December 2017

Abstract

This research study aimed at developing and evaluating the quality of online services which had been broadcasted on the website of Department of Health Service Support. The developed system was the online television media service. Participants were an expert on communication who were interviewed and online users who answered online questionnaire. The study found that the developed system would be able to apply for health education. Moreover, the results from online survey such as the number of users, the frequency of access to educational resources, the periods of consumption on TV online services, and the most popular media or services among users would be able to use to develop strategies, policies, and to locate budget of the Department of Health Service Support in order to meet the needs of the users. In addition, the participants had the high level of satisfaction on the developed system. The most satisfaction in the services was a clear picture ( x ̅=3.66) including its appropriate size, beautiful colours, meaning, and contents.

Keywords : online, services, television, Department of Health service support

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นต่อกระทู้นี้


การแสดงความคิดเห็นต้องล็อกอินเข้าระบบก่อน หรือ ลงทะเบียนเพื่อสมัครสมาชิก

เข้าสู่ระบบ ลงทะเบียน


Forum

กระทู้ล่าสุด