Poll ...

Poll

แบบสำรวจการให้บริการ ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

พึงพอใจมาก
พึงพอใจปานกลาง
รู้สึกเฉยๆ
บริการแย่ ควรปรับปรุง