แบบสำรวจ ...

แบบสำรวจ

แบบสำรวจการให้บริการ ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

พึงพอใจมาก
พึงพอใจปานกลาง
รู้สึกเฉยๆ
บริการแย่ ควรปรับปรุง