แบบสำรวจ ...

แบบสำรวจ

แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการใช้งานผ่านบริการเว็บไซต์ ของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

พึงพอใจมาก
พึงพอใจปานกลาง
พึงพอใจปานกลาง
น้อย
พึงพอใจปานกลาง
พึงพอใจมาก
พึงพอใจปานกลาง
พึงพอใจมาก
พึงพอใจปานกลาง
น้อย
น้อย
น้อย
พึงพอใจปานกลาง
พึงพอใจปานกลาง
พึงพอใจปานกลาง
พึงพอใจปานกลาง
พึงพอใจปานกลาง

น้อย
น้อย
น้อย
พึงพอใจมาก

พึงพอใจมาก