แบบสำรวจ ...

แบบสำรวจ

แบบสำรวจการให้บริการ ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

พึงพอใจมาก
พึงพอใจปานกลาง
น้อย
2
พึงพอใจปานกลาง
พึงพอใจมาก
พึงพอใจปานกลาง
พึงพอใจปานกลาง
พึงพอใจปานกลาง
พึงพอใจปานกลาง
พึงพอใจปานกลาง