Certified Hospital
...

โรงพยาบาลไทยนครินทร์

เลขที่ใบอนุญาต : 10201002256

ที่อยู่ :345 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10260

เบอโทรศัพท์ : 0 2361 2828

E-mail : ไม่ระบุ

Website : www.thainakarin.co.th

...

โรงพยาบาลผู้สูงอายุขนาดกลางกล้วยน้ำไท 2

เลขที่ใบอนุญาต : 10207000362

ที่อยู่ :20 , 27 แขวงบางนา เขตบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10260

เบอโทรศัพท์ : 0 2399 4259-63

E-mail : ไม่ระบุ

Website : www.kluaynamthai.com

...

โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ศิครินทร์

เลขที่ใบอนุญาต : 10201001660

ที่อยู่ :976 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10260

เบอโทรศัพท์ : 0 2383 4400

E-mail : ไม่ระบุ

Website : www.sikarin.com

...

โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่บางนา 1

เลขที่ใบอนุญาต : 10201000362

ที่อยู่ :1302 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10260

เบอโทรศัพท์ : 0 2746 8630-9

E-mail : ไม่ระบุ

Website : www.bangna.co.th

...

มเหสักข์โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่

เลขที่ใบอนุญาต : 10201004362

ที่อยู่ :46/7-9 แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10500

เบอโทรศัพท์ : 0 2635 7123

E-mail : ไม่ระบุ

Website : www.rvp.co.th/data/detailhospital.asp?pid=1&hid=47

...

โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่

เลขที่ใบอนุญาต : 10201002662

ที่อยู่ :124 แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10500

เบอโทรศัพท์ : 0 2233 6981-9

E-mail : ไม่ระบุ

Website : www.bkkchristianhosp.th.com

...

โรงพยาบาลบีเอ็นเอชโรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลาง

เลขที่ใบอนุญาต : 10201006061

ที่อยู่ :9/1 แขวงสีลม เขตบางรัก จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10500

เบอโทรศัพท์ : 0 2686 2700

E-mail : info@BNHhospital.com

Website : www.bnhhospital.com

...

โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์ โรงพยาบาลทั่วไป ขนาดใหญ่

เลขที่ใบอนุญาต : 10201005161

ที่อยู่ :44/505 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10230

เบอโทรศัพท์ : 0 2944 7111

E-mail : ไม่ระบุ

Website : www.srisiamhospital.com

...

โรงพยาบาลผู้ป่วยเรื้อรังขนาดเล็กกว๋องสิวมูลนิธิ

เลขที่ใบอนุญาต : 10207000761

ที่อยู่ :513-515 แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10100

เบอโทรศัพท์ : 0 2221 8487

E-mail : ไม่ระบุ

Website : -