Spa Directory Thailand ...

Spa Directory Thailand

Spa Directory Thailand ผู้ดำเนินการ# ชื่อ - สกุล จังหวัด สถานะ
1 นายธีร์ดนัย พุฒิกานนท์ พิษณุโลก ผ่านการรับรองแล้ว
2 นางสาวจิราภรณ์ ทองเจียว ยโสธร ผ่านการรับรองแล้ว
3 นางสาวเปริกา มลการนา ชุมพร อยู่ในระหว่างดำเนินการ
4 นางสาวณีรนุช ตันติโรจนกุล เชียงราย อยู่ในระหว่างดำเนินการ
5 นายโยธิน ซินเวียพรมราช นครราชสีมา อยู่ในระหว่างดำเนินการ
6 นางสาวธนิตา เกตุมุนินทร์ สุราษฎร์ธานี ผ่านการรับรองแล้ว
7 นายธนาคม ประสมทอง สระบุรี ผ่านการรับรองแล้ว
8 นางสาวอรอุมา ช่วยรอด ตรัง ผ่านการรับรองแล้ว
9 นางสาวนัทธ์หทัย เต็มยิ่งยง เชียงราย ผ่านการรับรองแล้ว
10 นางสาวเบญจมาศ เดชราช อุดรธานี ผ่านการรับรองแล้ว
11 นางสาวอาทิมา วะชังเงิน เชียงราย ผ่านการรับรองแล้ว
12 นางสาวปรารถนา วรธาน สมุทรสาคร ผ่านการรับรองแล้ว
13 นางสาวนิธินันท์ สังข์บุณยนิธิ แพร่ ผ่านการรับรองแล้ว
14 นางสาวนันท์ติกาล ทองคำ นนทบุรี ผ่านการรับรองแล้ว
15 นางสาวดาราพร คำฟอง เชียงใหม่ ผ่านการรับรองแล้ว
16 นางสาวพิมพ์ชนก ช่วยบำรุง ยะลา ผ่านการรับรองแล้ว
17 นางมัณฑนา ยุทธวิธี นนทบุรี ผ่านการรับรองแล้ว
18 นางสาวลลิตา ทิพย์อุ่น เชียงใหม่ ผ่านการรับรองแล้ว
19 นางสาววิชชุดา มูลา ภูเก็ต ผ่านการรับรองแล้ว
20 นางสาวศริรัณญ์จักรี ฤกษ์ฤทธิ์ ลพบุรี ผ่านการรับรองแล้ว