Spa Directory Thailand ...

Spa Directory Thailand

Spa Directory Thailand ผู้ดำเนินการ# ชื่อ - สกุล จังหวัด สถานะ
1 นายสกลภัทร วิโรจน์วงศ์ กรุงเทพมหานคร ผ่านการรับรองแล้ว
2 นางสาวนริศรา หงส์วัฒนพงศ์ เชียงใหม่ ผ่านการรับรองแล้ว
3 นางสาวนิศาชล สำโรงพล สมุทรปราการ ผ่านการรับรองแล้ว
4 นางสาวเบญจพร กุณาศรี เชียงใหม่ ผ่านการรับรองแล้ว
5 นางสาวเพียงฤทัย ตุ้ยสืบ ลำปาง ผ่านการรับรองแล้ว
6 นางสาวไพลิน ดวงหงษ์ บึงกาฬ ผ่านการรับรองแล้ว
7 นางสาวภัทรภร นนทกรชยางกูร นครราชสีมา ผ่านการรับรองแล้ว
8 นายรชนม์ ไชยฉกรรจ์ เชียงใหม่ ผ่านการรับรองแล้ว
9 นางสาววิมลฉัตร จันทร์ประเสริฐ ชัยภูมิ ผ่านการรับรองแล้ว
10 นายอรรถพล เสนาคำ ปทุมธานี ผ่านการรับรองแล้ว
11 นางสาวรัฐวรรณ คามวัลย์ กรุงเทพมหานคร อยู่ในระหว่างดำเนินการ
12 นายภพ เดชาเบญจรัตน์ กรุงเทพมหานคร อยู่ในระหว่างดำเนินการ
13 นางสาวกนกวรรณ ทะเพชร เชียงใหม่ ผ่านการรับรองแล้ว
14 นายธรรมนูญ ตันชุลีพร เชียงใหม่ ผ่านการรับรองแล้ว
15 นางสาวเดือนเพ็ญ ปงกันคำ เชียงราย ผ่านการรับรองแล้ว
16 นายพีรวิชญ์ สีหะพันธ์ จันทบุรี ผ่านการรับรองแล้ว
17 นางสาวพิมพ์พิชญ์ สิทธิผล สงขลา ผ่านการรับรองแล้ว
18 นายวิชัย โพธิ์ศรี ปราจีนบุรี ผ่านการรับรองแล้ว
19 นางสาวสลักจิต คำคง นครราชสีมา ผ่านการรับรองแล้ว
20 นางสิปปสินี บาเรย์ ภูเก็ต ผ่านการรับรองแล้ว