แบบสอบถาม ...

แบบสอบถาม

wellness_hub แบบสอบถามความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

wellness_hub วัตถุประสงค์ : กรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้จัดทำแบบสำรวจนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสอบถามและประเมินความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการดำเนินงานในกระบวนงานต่างๆ ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เพื่อนำผลที่ได้ไปพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานให้มีคุณภาพและตอบสนองต่อผู้รับบริการอย่างต่อเนื่อง คำชี้แจง : โปรดติ๊กเลือก และเติมข้อความลงในช่องว่างที่ตรงกับข้อมูลและความพึงใจของท่าน ซึ่งข้อมูลจะนำไปใช้ในการปรับปรุงกระบวนงานบริการของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพในโอกาสต่อไป โดยแบบสำรวจแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
วันที่

ส่วนที่ 1 ข้อมูลประชากรศาสตร์

เพศ *
ชาย
หญิง
อายุ *
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 15 ปี
16-20 ปี
21-25 ปี
26-30 ปี
31-35 ปี
36-40 ปี
41-45 ปี
46-50 ปี
มากกว่า 50 ปี
ระดับการศึกษาสูงสุด *
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
อนุปริญญา/ปวส.
ปริญญาตรี
ปริญญาโทขึ้นไป
อื่นๆ โปรดระบุ
ประกอบอาชีพ *
ข้าราชการ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริษัท
ธุรกิจส่วนตัว
ค้าขาย
รับจ้าง/ลูกจ้าง
นิสิต/นักศึกษา
เกษียณ/ว่างงาน
อื่นๆ โปรดระบุ