Spa Directory Thailand ...

Spa Directory Thailand

Spa Directory Thailand ข้อมูลหลักสูตรและสถาบัน# เลขที่ใบอนุญาต รหัสขึ้นทะเบียน สถาบัน/โรงเรียน จังหวัด
1 - โรงเรียนกรุงเทพความงามและสปา กรุงเทพมหานคร
2 - วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้SCT นครศรีธรรมราช
3 - โรงเรียนไอ ที เอ็ม นวดไทยโบราณ เชียงใหม่
4 - Harmony massage school ชลบุรี
5 - เชียงใหม่สปา เชียงใหม่
6 - สมาคมเพ็ญแขแพทย์แผนไทย ปทุมธานี
7 - ศูนย์บริการคนตาบอดแห่งชาติ พิษณุโลก
8 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสาคร
9 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสาคร
10 - สมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย ชลบุรี
11 - วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ตรัง
12 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
13 - กศน.อำเภอเกาะพะงัน สุราษฎร์ธานี
14 - โรงเรียนพนาแพทย์แผนไทย ปทุมธานี
15 - วิทยาลัยชุมชนสตูล สตูล
16 - ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย เชียงราย
17 - โรงเรียนเพ็ญแขแพทย์แผนไทย และ สมาคมแพทย์แผนไทย ปทุมธานี
18 - ศูนย์ฝึกอาชีพตำบลคลองสาม ต.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ปทุมธานี
19 - โรงเรียนฝึกอาชีพณภัทร หนองคาย
20 - 1000088 วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กรุงเทพมหานคร