Spa Directory Thailand ...

Spa Directory Thailand

Spa Directory Thailand ข้อมูลหลักสูตรและสถาบัน# เลขที่ใบอนุญาต รหัสขึ้นทะเบียน สถาบัน/โรงเรียน จังหวัด
1 - มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นนทบุรี
2 - โรงเรียนนวดแผนไทย สุโขอโยธยา ขอนแก่น ขอนแก่น
3 - ศูนย์ฝึกอบรมรักษ์สุขภาพการแพทย์แผนไทย นครศรีธรรมราช
4 - โรงเรียนพัฒนาการนวดแผนไทย พัทยา ชลบุรี
5 - โรงเรียนกรุงเทพความงามและสปา กรุงเทพมหานคร
6 - วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้SCT นครศรีธรรมราช
7 - โรงเรียนไอ ที เอ็ม นวดไทยโบราณ เชียงใหม่
8 - Harmony massage school ชลบุรี
9 - เชียงใหม่สปา เชียงใหม่
10 - สมาคมเพ็ญแขแพทย์แผนไทย ปทุมธานี
11 - ศูนย์บริการคนตาบอดแห่งชาติ พิษณุโลก
12 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสาคร
13 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสาคร
14 - สมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย ชลบุรี
15 - วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ตรัง
16 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
17 - กศน.อำเภอเกาะพะงัน สุราษฎร์ธานี
18 - โรงเรียนพนาแพทย์แผนไทย ปทุมธานี
19 - วิทยาลัยชุมชนสตูล สตูล
20 - ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย เชียงราย