Spa Directory Thailand ...

Spa Directory Thailand

Spa Directory Thailand ข้อมูลหลักสูตรและสถาบัน# เลขที่ใบอนุญาต รหัสขึ้นทะเบียน สถาบัน/โรงเรียน จังหวัด
1 - เดอะแคร์​การบริบาลอุบล​ราชธานี​ อุบลราชธานี
2 - สมาคมฯแพทย์แผนไทยเพชรบุรี – ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี
3 - สมาคมแพทย์แผนไทยเพชรบุรี – ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี
4 - โรงเรียนนวดแผนไทย​ สุโขอโยธยา​ ขอนแก่น
5 - ศูนย์การเรียนอู่ทองศึกษา พระนครศรีอยุธยา
6 - มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นนทบุรี
7 - โรงเรียนนวดแผนไทย สุโขอโยธยา ขอนแก่น ขอนแก่น
8 - ศูนย์ฝึกอบรมรักษ์สุขภาพการแพทย์แผนไทย นครศรีธรรมราช
9 - โรงเรียนพัฒนาการนวดแผนไทย พัทยา ชลบุรี
10 - โรงเรียนกรุงเทพความงามและสปา กรุงเทพมหานคร
11 - วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้SCT นครศรีธรรมราช
12 - โรงเรียนไอ ที เอ็ม นวดไทยโบราณ เชียงใหม่
13 - Harmony massage school ชลบุรี
14 - เชียงใหม่สปา เชียงใหม่
15 - สมาคมเพ็ญแขแพทย์แผนไทย ปทุมธานี
16 - ศูนย์บริการคนตาบอดแห่งชาติ พิษณุโลก
17 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสาคร
18 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสาคร
19 - สมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย ชลบุรี
20 - วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ตรัง