สื่อมัลติมีเดีย ...

สื่อมัลติมีเดีย

วีดีโอและสื่อมัลติมีเดีย

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้จัดทำสื่อมัลติมีเดียต่างๆ มากมาย เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชน ทั้งในรูปแบบของไฟล์เสียง ไฟล์วีดีโอ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้น

หมวดหมู่

YouTube Channel

ติดตาม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) ผ่าน YouTube Channel ได้ทาง https://www.youtube.com/channel/ชื่อ channel

วีดีโอแนะนำ


สถานีความคิด ตอน Medical Hub ความท้าทายสู่ศูนย์กลางสุขภาพอาเซียน

เผยแพร่โดย JJJTV CHANNEL


พัฒนาและส่งเสริมประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางด้าน Medical and Wellness Tourism

ศ.คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนางกอบกาญจน์ สุริยสัตย์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประชุมคณะกรรมการอํานวยการพัฒนาและส่งเสริมประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางด้าน Medical and Wellness Tourism ครั้งที่ 6/2559 และให้สัมภาษณ์ว่า กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชน ได้ร่วมกันดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลที่ต้องการพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านการแพทย์ (Medical Hub) มุ่งหวังให้นักท่องเที่ยวได้รับการดูแลสุขภาพที่ดี โดยไม่กระทบต่อการบริการประชาชนไทย ที่กระทรวงสาธารณสุข **********10 สิงหาคม 2559


เผยแพร่โดย moph channel


Medical Hub ยกระดับไทยสู่ศูนย์กลางสุขภาพโลก

Medical Hub หรือ การเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ เป็นหนึ่งในเป้าหมายของรัฐบาลปัจจุบันเตรียมผลักดันให้เกิดขึ้นในประเทศไทย เนื่องจากการแพทย์และบริการของไทย ต่างได้รับคำชื่นชมจากนานาประเทศทั่วโลก โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมขยายระยะเวลาพำนักให้กับหลายประเทศ พร้อมกับเตรียมประชาสัมพันธ์กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ตามนโยบาย Medical Hub เพื่อนำรายได้เข้าสู่ประเทศ

เผยแพร่โดย NewsNBT THAILAND


ASEAN REPORT : แพทย์อาเซียน ต้องชู Wellness Hub

เผยแพร่โดย TNN Thailand News