บริการห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐานสากลสำหรับให้บริการ ทดสอบกลุ่มตัวอย่าง (Specimen)... ...

บริการห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐานสากลสำหรับให้บริการ ทดสอบกลุ่มตัวอย่าง (Specimen)...