ภาพกิจกรรม ...

ภาพกิจกรรม

คณะกรรมการอำนวยการเพื่อพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) จัดให้มีการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ Thailand Medical Hub ภายใต้แนวคิด Healthcare Capital of the World ชิงรางวัลชนะเลิศ 30,000 บาท

กิจกรรม

คณะกรรมการอำนวยการเพื่อพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) จัดให้มีการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ Thailand Medical Hub ภายใต้แนวคิด Healthcare Capital of the World ชิงรางวัลชนะเลิศ 30,000 บาท

วันที่จัดกิจกรรม

4 ธ.ค. 2562 ถึง 31 ม.ค. 2563

คณะกรรมการอำนวยการเพื่อพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (นโยบาย Medical Hub) จัดให้มีการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชน และประชาชนไทยได้แสดงความสามารถในการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ตราสัญลักษณ์ ที่จะแสดงภาพลักษณ์ของประเทศ ในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมด้านสุขภาพที่ประเทศจะจัดขึ้น และสร้างความมั่นใจให้แก่ชาวต่างชาติผู้รับบริการในสถานพยาบาล/สถานประกอบการสุขภาพของไทย โดยมีรางวัลชนะเลิศ 30,000 บาท และรางวัลชมเชย จำนวน 3 รางวัล รางวัลละ 3,000 บาท

นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนไทย สามารถส่งผลงานออกแบบตราสัญลักษณ์ Thailand Medical Hub ภายใต้แนวคิด Healthcare Capital of the World (ประเทศไทยเป็นเมืองหลวงของโลกด้านการการดูแลสุขภาพ) โดยสื่อสารถึงความเป็นผู้นำในการดูแลสุขภาพ ที่มีคุณภาพ และมาตรฐานระดับโลก สะท้อนภูมิปัญญาและเอกลักษณ์ไทย มีความน่าเชื่อถือ ร่วมสมัย และเป็นสากล

ผู้สนใจเข้าประกวดสามารถลงทะเบียนและส่งผลงานเข้าประกวด หรือศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ https://www.thailandmedicalhub.net/ratings

หมดเขตส่งผลงานในวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2563


ภาพกิจกรรมอื่นๆ